Products

“ซี เอส การ์เด้น” มีสินค้าจำหน่ายมากมาย เช่น เฟื้องฟ้า ไม้ภายใน ไม้ยืนต้น ไม้น้ำ ไม้เลื้อย ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ปาล์ม และยังมี อุปกรณ์ตกแต่งสวน เช่น กระถาง ตุ๊กตาดินเผา และดินผสมพร้อมปลูก ปุ๋ย เป็นต้น
Our main products are bougainvillea , indoor and outdoor plants, tree, aquatic, fruit, creepers, shrubs, ground cover, palms and garden accessories i.e. plastic pot, clay troy, soil fertilizer etc.

Showing 1–12 of 221 results